Fillable Online Konsoliderad version. Finansinspektionens f

4402

kavallerier krematoriets; skidor kårernas?

Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver följande med stöd av 20 a och 21 §§ förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet. Tillämpningsområde och definitioner 1 § Dessa föreskrifter gäller åtgärder som krävs för att dels skydda kärn - Konsoliderad version av NFS 2002:26 2 (10) 2. Flerbränsleanläggning: förbränningsanläggning som använder två eller flera typer av bränsle samtidigt eller växelvis. 3.

  1. Flashback relationer samlevnad
  2. Förr eller senare exploderar jag film

1 §, 8 kap. 15 § och 9 kap. 3 § strålskyddsförordningen (2018:506) och 20 a och 21 §§ förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet. 1 Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) fö-reskrifter (STAFS 2006:7) om mätare för aktiv elenergi (Rubriken har denna lydelse genom STAFS 2015:1.) Ändring införd: t.o.m. STAFS 2015:1 Författningen upphävd den 20 april 2016 genom: STAFS 2016:4 ––––––––––––––– När blir den konsoliderade versionen tillgänglig? En rättsakt konsolideras så snart den har ändrats. I genomsnitt tar det oss två till tre veckor att lägga ut en konsoliderad version på EUR-Lex efter det att en ändring som offentliggjorts i EUT har trätt i kraft.

I den konsoliderade versionen finns alla gällande bestämmelser från grundförfattning till senaste ändringsförfattning samlade. Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version) - Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version) - Protokoll - Bilagor - Förklaringar som fogas till slutakten från den regeringskonferens som antagit Lissabonfördraget undertecknat den 13 december Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 340 , 10/11/1997 s. 0193 - Konsoliderad version Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 224 , 31/08/1992 s.

konsoliderad version — Engelska översättning - TechDico

Av. Samhällsbyggaren. -. december 16, 2017.

Konsolidering – Wikipedia

Konsoliderad version

åtgärder för att stärka det egna kapitalet i företaget. 2.

Ändringar. TSFS 2012:108. I kraft 2012-11-01.
I fond

28 a § miljöbalken till uppförande  Förordning (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet. Tryckt format (PDF) · Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2009:  Skillnaden mellan omtryck och en konsoliderad version är att den konsoliderade versionen tas fram i informationssyfte för att underlätta för  Den nya konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste  Den nya konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste  Konsoliderad version av NFS 2002:26. 5 (10). Bilaga 1.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2020:3) om märkning och säkerhetsdatablad Konsoliderad version, ändringsföreskrifter NFS 2010:14, NFS 2013:2 och NFS 2016:11. Med stöd av 27 och 29 §§ avfallsförordningen (2011:927)1, 42 a § avfalls-förordningen (2001:1063)2 och 47 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreskriver3 Naturvårdsverket följande. Definitioner 6(96) A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1) Kapitel 1 – Tillämpning Vilka ska tillämpa det allmänna rådet? 1.1 Ideella föreningar, registrerade trossamfund … Konsoliderad version Lydelse per den 31 mars 2021 1 ELSÄK-FS 2017:3 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete Ändringar genom ELSÄK-FS 2021:5 införda.
Låna talböcker biblioteket

Konsoliderad version mellanöstern restaurang örebro
svensk sjöman eddie
beloppsgräns överföring swedbank
lana med manga betalningsanmarkningar
sophiahemmet högskola barnmorska

Om grundförfattning, ändringsförfattning, omtryck - Boverket

En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts i grundförfattningen. Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts i grundförfattningen. Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder Konsoliderad elektronisk utgåva Detta är en konsoliderad version.