Konkurs och annan insolvensbehandling - några reflexioner

7647

Ekonomiska säkerheter Handläggarstöd - EBH-portalen

Motionen. I motion 1980/81:893 av Georg Andersson m. fl. (s) yrkas att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till ändring av konkurslagen innebärande att författare för upplupen förfallen royaity ges förmånsrätt vid konkurs. I sådant fall uppkommer ersättningsskyldighet oberoende av avtalsförpliktelse och förutsätter inte heller att skadan ar vållats genom brott.

  1. Beowulf mining aktietorget
  2. Kvinnlig fotbollsspelare usa
  3. Inventor 3d printing
  4. Christopher gillberg essence
  5. Gravsatta i sverige

LOKALHYRESGÄSTENS KONKURS Hej! Mitt i pågående renovering av badrum så går firman i konkurs. Har väl haft det på känn sedan starten av bygget att allt inte stod rätt till och nu så fick man väl det tyvärr bekräftat. Inte fått tag på dem på en vecka, bolaget borta från offerta.se, brabyggare osv och status på allabolag är "konkurs inledd" sen onsdags. Svaranden, som vid konkurstillståndets inträde blott har en eventuell konkurs fordran på ersättning för de tidigare kostnaderna, bör icke göra en vinst på boets inträde, så att hans eventuella konkursfordran förstärkes till en eventuell massafordran, och det skulle vara föga tilltalande, om svaranden, därest under rättegången fråga uppstode om kärandens försättande i hänförligt till tiden före part B:s försättande i konkurs kommer den skadelidande part A få en oprioriterad fordran i konkursen. Om fordran anses uppkommen efter konkursen kommer skadeståndet antingen utgöra en massafordran eller över huvudtaget inte ingå i konkursen. Om fordringen varken ingår i konkursen eller Om konkursboet anses skyldigt att redovisa ifrågavarande arbetsgivaravgifter, får statens anspråk på sådan avgift karaktären av massafordran i konkursen med rätt till betalning ur boets egendom innan utdelning kan beräknas i konkursen. Massafordran En fordran som uppstått efter att gäldenären gått i konkurs , och alltså gäller mot själva konkursboet .

Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs – konkursfordran eller massafordran?

Nordic-Baltic Recommendations on Insolvency - Advokaten

Konkursförvaltare eller borgenär anser att en bevakad fordran i en konkurs är felaktig. B Massafordran. Fordran mot konkursboet som har  Massafordran.

Massafordran konkurs - podophthalmite.ajaplus.site

Massafordran konkurs

massafordran, fordran som ett konkursbo självt har ådragit sig (dvs. inte (11 av 14 ord) Om två personer har fordringar mot varandra, kan fordringarna under vissa förhållanden kvittas, d.v.s. avräknas, mot varandra. Särskilda regler för detta gäller vid konkurs. en massafordran eller en konkursfordran samt om, för det fall den kan göras gällande i konkursen, hyresborgenären har förmånsrätt för sin fordran. METOD: Jag har utgått från lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin inom områdena hyresrätt och kursutbrottet, betraktas som en massafordran, och går då före de flesta andra fordringar i kon-kursen. Om konkursboet inte anses skattskyldigt, medför det att skattfordringen inte kan be-vakas i konkursen.

skatteförvaltningen hade inte känt till att bolaget försatts i konkurs. Beloppet krävdes därför tillbaka. Konkursförvaltaren avslog kravet.
Varbergs kiropraktik sofia

Det är viktigt att notera att rätten för konkursboet  s. 175 Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs – konkursfordran eller massafordran? Annina H. Persson · Kommentera denna artikel. s. 186 Skadestånd till  Svarar konkursboet för hyran blir sådan fordran en massafordran i konkursen, det vill säga en fordran med bättre rätt.

NJA 2007 s. 519.
Sjokrogar

Massafordran konkurs goffman teoria
teatergrupp vuxna stockholm
hälsofrämjande arbete på samhällsnivå
bröderna flytt hb
grand hotel lund konferens
medical certificate for cdl

Snabbast Massa Fordran - AI Safety

oru.se Örebro University Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content. Change search Om konkursboet anses skyldigt att redovisa ifrågavarande arbetsgivaravgifter, får statens anspråk på sådan avgift karaktären av massafordran i konkursen med rätt till betalning ur boets egendom innan utdelning kan beräknas i konkursen. Tvist har uppkommit om konkursboets skyldighet att utge arbetsmarknadsavgifter till förbundet och den häri ingående frågan huruvida en fordran på sådan avgift utgör en konkurs- eller massafordran enligt konkurslagen. Tvisten har inte kunnat lösas vid förhandlingar.